Ideeën voor De stem van Feanwâlden

stichting (MFC) doarpshûs Feanwâlden en de Wâl

31-10-2022  •  MynSkip  •  De stem van Feanwâlden

Hier een bijdrage van de stichting doarpshûs Feanwâlden de Wâl. De hierboven genoemde stichting is, met veel inwoners en verenigingen, jarenlang bezig geweest een MFC (hierna doarpshûs) te realiseren voor onze beide dorpen.

De stichting was samen met vrijwilligers op weg om de gemaakte plannen te realiseren. Ploseling bleek in juni 2019 dat de gemeente geen financiën beschikbaar kon stellen. Een domper voor het dorp en de inwoners.

Onze stichting voerde de afgelopen periode gesprekken met de gemeehte. Hieruit bleek dat men ook graag een bijdrage van ons op deze site zag. Natuurlijk gaan we hierin onze verantwoordelijkheid niet uit de weg. 

Er staan belangrijke plannen op stapel voor onze dorpen. Het gaat dan met name om brede school en sport en sportvoorzieningen. Maar naar ons idee en dit proeven we ook bij de gemeehte hoort ons idee van een doarpshûs in Feanwâlden hier zeker bij. Een doarpshûs is van wezenlijk belang voor welzijn en cultuur. Het zou mooi zijn dat binnen de geschetste ontwikkelingen de realisatie van een doarpshûs mogelijk is. Blijft de vraag "alles onder één dak" of gescheiden accomodaties. Bij realiseren brede school en verschuivingen binnen de bestaande lokaties, zijn er ook weer nieuwe opties.

Wij zijn van mening dat een plek in of nabij het centrum van belang is voor een ontmoetingsplaats dat een doarpshûs toch in grote mate is. Hiermee bevorder je levendigheid in het centrum, bovendien kan het doarpshûs een rol spelen bij activiteiten in het centrum. In dit verband willen we ook wijzen op samenwerking bij culturele activiteiten tussen doarpshûs, Schierstins en Hervormde kerk.

Een doarpshûs is van groot belang voor verenigingen en organisaties, soms eenvoudig om het voortbestaan, maar ook nieuwe activiteiten krijgen weer volop kansen. Van belang is ook het ontmoeten van elkaar na vergaderingen of repetities. Er zal meer verbinding en samenhang optreden als hier bv in de vorm van een, noem het maar grand café, ruimte voor is. Jeugd en Jongerenwerk moet in onze visie deel uit maken en deelnemen in een dergelijke accomodaties. Dit zal leiden tot ontmoeting en contact met andere gebruikers en ze kunnen in een dergelijke setting ook ondersteunend zijn.

Voor onze dorpen is ook van belang culturele uitingen en theater. Door de goede openbaare vervoersvoorziening liggen hier naast kansen voor het dorp ook kansen voor de regio.

Wij verwijzen hier ook graag naar eerdere rapportages van onze kant, bekend bij gemeente en organisaties in ons dorp. Naast het oorspronkelijk plan is er ook een tweede vlekkenplan gemaakt. Beide vlekkenplannen zijn niet persé lokatie gebonden. In beide gevallen kan sprake zijn van een zelfstandige lokatie danwel in combinatie met andere functies.

Wij kunnen in deze bijdrage niet alle aspecten duiden en weten ook niet in voldoende mate welke wensen en ideeën de inwoners van onze dorpen hebben. van harte zoeken wij naar mogelijkheden op welke wijze dit laatste vorm en inhoud kan krijgen. Dit zullen we in samenwerking met andere partijen moeten doen. We zijn al enigzins bezig hiervoor een model te ontwikkelen. Ook kan het nuttig en nodig zijn om opnieuw in gesprek te gaan met de verenigingen die in een eerder stadium een intentieverklaring hebben afgegeven.

Wij hopen met onze ideeën constructief bij te dragen aan ontwikkelingen die onze dorpen te wachten staan. Onze stichting wil gaan voor samenwerking en verbinding. Samenwerking tussen verenigingen onder één dak zal ook leiden tot meer samenhang en nieuwe ideeën worden sneller geboren. 

We sluiten graag af met een opsomming van mogelijke functies die in het doarpshûs zouden kunnen plaatsvinden. Deze opsomming zou ook iets zijn om inwoners te raadplegen.

Ook zullen wij ons oude vlekkenplan afbeelden. Mogelijk is deze optie en de plek die wij beoogden niet meer haalbaar. Toch geeft dit een indruk van mogelijke indeling en ruimten die wij voorstaan.

FUNCTIES:  consultatiebureau.  kaartavonden. bridge. samen koken. leeshoek voor jong en oud.  hobby verzamelclub.  jeugdhonk (honk) disco.  afhaalpost medicijnen. bloedafname punt.  computerlessen.  boekbespreking.  sinterklaasintocht. indoor kerstmarkt.  jeugdsoos.  recepties.  theater toneel.  bijdrage koningsfeest. repaircafé.  drankje en hapje.  uitvaarten.  koor en muziek.  nieuwjaarsborrel.  vergaderingen.  koffie, thee en drankjes.  buurtfeesten.  afhalen rijbewijs of paspoort.  personeelsfeest. kleine bibliotheek of punt voor boekenruil.  ruilbeurs.  voorlichtingsactiviteiten.  ledenvergaderingen. modeshow.  schilderen en beeldhouwen. bingo. spreekuur wiikverpkeging. politie spreekuur. spreekuur thuiszorg. loket WMO. repetities.  of gewoon een plek om met vrienden of dorpsgenoten at te spreken met een drankje en hapje op terras of binnen.

Namens bestuur en spegelgroep doarpshûs Feanwâlden de Wâl.

 

 

 

 

 

 

 

90 steunbetuigingen

Combinatie brede-school-locatie Dr. Theun de Vriesskoalle en MFC bij sportpark

13-09-2022  •  MaartenB  •  De stem van Feanwâlden

Wat zijn nu eigenlijk de allerbelangrijkste overwegingen bij het bepalen van een locatie voor nieuwbouw van de school? Dat vroeg ik mij af naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 31 januari jl. Ik kom tot de vijf aandachtspunten hieronder, die ik in de bijlage elk wat verder uitgewerkt heb.

 1. Voldoende parkeer- en buitenspeelruimte rondom de school
 2. Het kunnen aanbieden van een laagdrempelige ‘rijke schooldag’ voor alle leerlingen.
 3. Voldoende functies om het gebouw tot een tweede thuis voor de kinderen te maken… ... maar niet zo veel dat het niet meer ‘van de leerlingen’ is.
 4. Beperkt houden van kosten en belasting voor milieu en omgeving.
 5. Voldoende nieuwbouw voor jonge gezinnen/starters, of doorstromende ouderen.

Samengevat vallen veel locaties af vanwege de beschikbare buitenruimte. Een rijke schooldag zou op elke locatie gerealiseerd moeten worden, en vraagt daarom om verdere investering in de sporthal en het zoeken van nauwe samenwerking met een of meerdere BSO’s. Vooral de behoefte aan een ‘eigen plek’ voor leerlingen en een zo rendabel mogelijke combinatie van functies (punt drie en vier) lijken elkaar enigszins in de weg te zitten en te vragen om een soort keuze. Aangezien de prioriteit bij dit plan vooral bij de belangen van de leerlingen zou moeten liggen, laat ik punt drie wat zwaarder wegen en kom ik uit op spreiding van de functies over twee locaties. Op de lange termijn is de bouw van voldoende nieuwe woningen essentieel om de voorzieningen in en rondom elke nieuwe school op peil te houden.

20 steunbetuigingen

Woningen aan de Iisbaanstrjitte

30-09-2022  •  Jan dirk  •  De stem van Feanwâlden

In Fw is behoefte aan goedkope kleine woningen voor jonge starters en ouderen ( met name 1 en ook 2 persoonshuishoudens) *) die vraag zal groeien in de toekomst st. De iisbaanstrjitte , naast de ijsbaan tussen spoor en tichelkamp, is daarvoor heel geschikt, want:

- er passen gemakkelijk 15a 20 kleine woningen ,

- de plek ligt dicht bij het station,

-  kleine goedkope woningen dragen bij aan wat meer differentiatie in de wijk Tichelkamp,

- de plak is eigendom van woningcorporatie Thus Wonen, die sociale woningen bouwt, en kan dus snel ontwikkeld worden. 

 

*) vgl woningmarktonderzoek  en Woonvisie van gemeente Dantumadiel. 

36 steunbetuigingen

MFC "de Hoants"

25-10-2022  •  Pieter Schipper  •  De stem van Feanwâlden

Mutifuncioneel centrum voor jong en oud met nieuwe school, nieuwe sporthal, nieuwe sportkantine Sc Veenwouden. Locatie korfbalveld. 

https://www.facebook.com/mfc.dehoants

33 steunbetuigingen

Toekomstige nieuwbouw scholen / MFC

26-09-2022  •  H.Elsinga  •  De stem van Feanwâlden

CBS De Frissel en OBS Dr. Theun de Vriesskoalle zitten op dit moment in de verkennende fase m.b.t. de toekomstige nieuwbouw. Zij onderzoeken gezamenlijk verschillende mogelijkheden en kansen. Dit doen ze door met elkaar kennis te maken en af te stemmen en vervolgens hun ideeën te delen met ouders en ketenpartners. Zodat er aan het eind van 2022 een gedragen eerste visie is op onderwijsinhoud, samenwerking en identiteit. De onderlinge verkenning tussen de teamleden is in volle gang en de eerste verkenning van gezamenlijke ideeën over de nieuwbouw heeft plaats gevonden. In deze bijdrage delen wij als procesbegeleiders graag de wensen van de scholen, die gesteund worden door de schoolbesturen.

 

Beide teams willen in de nieuwe school graag een breed aanbod van opvang, onderwijs en naschoolse activiteiten. Dit aanbod past bij het huidige tijdsbeeld en doet recht aan duurzame ontwikkeling van kinderen. De teams hebben uitgesproken dat het fijn zou zijn als er in Feanwâlden één gebouw is waarin o.a. onderwijs en opvang geboden wordt voor 0 tot en met 12 jaar. Met daarnaast activiteiten die passen binnen een ‘rijke leeromgeving’. Het is de wens van de teams om binnen dit gebouw of in de nabije omgeving van het gebouw samen te werken met o.a. kinderopvang, zorg, bibliotheek, cultuur en sport. Men richt zich daarmee op het vormen van een IKC (integraal kind-centrum).

 

Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de sporthal in of dicht bij het schoolgebouw, maar ook aan het delen van ruimtes die voor meerdere activiteiten gebruikt kunnen worden, denk aan een techniek/kookruimte of een centrale hal, die omgebouwd kan worden tot een podium voor culturele activiteiten. Ook de buitenruimtes kunnen een invulling krijgen die past bij de kinderen vanuit het dorp en waarbij actief leren met en in de natuur gestimuleerd wordt. Deze ruimtes zijn een meerwaarde voor de kinderen, maar zeker ook voor de buurt en omgeving. Vanuit deze samenwerking kan de nieuwe schoollocatie het kloppend hart worden voor ‘de Mienskip’ waar jong en oud samen gebruik van kunnen maken. Een leven lang leren en talentontwikkeling voor kinderen, medewerkers en alle bewoners van Feanwâlden en omgeving.

Vriendelijke groet,

Sietsche Nieuwenhuis en Hester Elsinga 

Procesbegeleiders nieuwbouw scholen te Feanwâlden

49 steunbetuigingen

De sportskoalle betrekken bij het MFC

18-10-2022  •  MGerding  •  De stem van Feanwâlden

Sport voor iedereen, dat is het motto van FMT Sport. En doordat we tijdens alle dagdelen van de dag geopend zijn, vervullen we hiermee een belangrijke sociale factor voor Feanwâlden. Meedoen in het MFC kan die rol nog meer versterken. Doordat de sportskoalle o.a. geopend is op momenten dat de verenigingssport niet actief is, kunnen andere sociale bijeenkomsten alsnog gefaciliteerd worden. Hierbij kunnen ook mensen van culturele activiteiten (volksdansen, biljart etc) gebruik maken van deze sociale functie.

De sportskoalle kan ook sporters van verenigingen makkelijker faciliteren op het gebied van sport specifieke training, revalidatie en een ‘leven lang bewegen’. Zo realiseren we dat de drempel om actief mee te doen met (vereniging)sporten zo laag mogelijk blijft. Ook kan er tijdens de winter/zomerstop makkelijk een invulling gemaakt worden om fit te blijven/worden. De sportskoalle kan i.c.m. het verenigingsleven verschillende ondersteunende faciliteiten gebruiken. Denkend aan douches, kleedkamers, parkeergelegenheid, bar/kantine, sportzalen. Sportzalen kunnen, buiten de lestijden, ingezet worden voor gymles, BSO, valbreektrainingen voor ouderen etc. Zo worden de faciliteiten ook echt optimaal gebruikt.

10 steunbetuigingen

Zwemles

27-09-2022  •  Anouk  •  De stem van Feanwâlden

Wij staan al enige tijd op de wachtlijst in Burgum en Burdaard. Wat zoi het mooi zijn als onze kinderen straks gewoon hier zwemles kunnen volgen bij de nieuwe school. Geen uitgebreid recreatieverzoek, maar gewoon een lesbad. 

11 steunbetuigingen

Voedselbos

20-10-2022  •  Fernanda de Zwart  •  De stem van Feanwâlden

Mijn idee is om een voedselbos aan te leggen bij de school, zodat kinderen leren en zelf ondervinden waar voedsel vandaan komt.

In het voedselbos: 

 • een kas
 • een moestuin
 • fruitbomen
 • een groene omgeving met bomen en bloemen
 • lesprogramma's met zelf planten, oogsten, koken, eten
 • koken en eten met senioren in verzorgingshuis
 • naast de school kunnen er ook anderen gebruik van maken, bijvoorbeeld eigen inwoners 
29 steunbetuigingen

Wonen in een hofje in Feanwâlden

08-09-2022  •  doetynijdam@gmail.com  •  De stem van Feanwâlden

Wij willen graag gelijkvloers wonen in een levensloop bestendige woning in Feanwâlden.

Een senioren-hof het liefst laagbouw met een gezamenlijke tuin en parkeerplaatsen achter de woningen.

In de buurt van het treinstation en het centrum van Feanwâlden.

We hebben hier prima openbaar vervoer en goede zorg in ons dorp.

Onze voorkeur gaat uit naar de locatie waar nu de Theun de Vriesschool staat aan de Juliusstraat met uitzicht op het park.

Om dit te kunnen realiseren hebben we meer belangstellenden nodig, dus reageer!!

 

34 steunbetuigingen

Beweegtoestellen in het Spoarpark

29-10-2022  •  Roeli van Til  •  De stem van Feanwâlden

In het spoarpark een aantal trim/beweegtoestellen v oor volwassenen plaatsen, zodat het uitnodigt om te bewegen. Als er een stuk of 6 voor verschillende spiergroepen.

Daarnaast een paar speeltoestellen voor kinderen.

15 steunbetuigingen